SIP-konsult

Låt oss täcka erat behov av duktiga SIP-konsulter

”För en lyckad samverkan – det löser sig inte av sig självt”

Tjänsten SIP-konsult skapades för att underlätta och effektivisera arbetet för kommuner och regioners arbete med Samordnad Individuell Plan (SIP). Våra SIP-konsulter är utbildade på Avancerad nivå och är professionella processledare med mycket god kunskap om att driva individärenden.

Min SIP ansvarar för att SIP-konsulten har senaste kunskapen i ämnet. Detta sker genom löpande kompetensutveckling, handledning samt deltagande i digitala nätverk med andra SIP-konsulter.

När ett samordningsärende anmäls till SIP-konsulten tas ansvaret över av SIP-konsulten – från det första personliga mötet till dess att ett ärende avslutas. Ett ärende avslutas när personen inte längre behöver samordnade insatser, eller när personen drar tillbaka sitt samtycke. Lokala överenskommelser arbetas in i processen. Se utförligare beskrivning av ärendeprocessen, nedan.

Utöver uppdraget som processledare kan SIP-konsulten:

  • utbilda i SIP och Samverkan med SIP som verktyg

  • arbeta med att ta fram rutiner och metoder för ett standardiserat arbetssätt, på regional och lokal nivå, när det gäller att avsätta mötestider, kallelser m.m.

  • upptäcka och informera ledningarna om strukturella problem i arbetet och driver på så sätt utvecklingen framåt.

Min SIP rekommenderar att tjänsten köps in av huvudmännen (kommun och region) tillsammans.

Avvikelser i arbetet

Enligt lag har personer som är i behov av samordnade insatser från kommun och region, rätt till en SIP. Endast i undantagsfall ska man nekas en SIP. Ärenden som inte hanteras enligt lagstiftningens mening anmäls av Min SIP till Institutionen för Vård och Omsorg (IVO) eller Patientnämnden. Anmälan till Skolinspektionen kan bli aktuell beroende på lokal/regional rutin.